Privacyverklaring Ruimte-OK

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die Ruimte-OK aanbiedt (o.a. via de website www.ruimte-ok.nl).

Algemeen
Ruimte-OK respecteert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.

Door persoonsgegevens achter te laten op onze website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Ruimte-OK deze gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt.

Ruimte-OK
info@ruimte-ok.nl

Samenvatting
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
 • zorgvuldig beveiligen

Doeleinden van gebruik
De door u verstrekte persoonsgegeven kunnen door Ruimte-OK specifiek worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten (inschrijvingen op evenementen, cursussen en/of trainingen, bestellen van producten, contactformulier en abonnement op de helpdesk van Ruimte-OK)
  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we uw naam, organisatienaam, email en adresgevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en om u te kunnen informeren. De gegevens die u ons met de inschrijfformulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek

 • Communicatie (nieuwsbrief)
  Inschrijven voor de nieuwsbrief doet u via het inschrijfformulier op de website van Ruimte-OK of door het afnemen van een abonnement op de helpdesk van Ruimte-OK. Afmelden kan onderaan in iedere nieuwsbrief/nieuwsflits. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het online programma MailChimp. Dit programma maakt gebruikersstatistieken ook inzichtelijk voor ons. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geeft u toestemming om deze informatie te gebruiken. Wij verstrekken het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij bij toestemming de persoonsgegevens voornaam, achternaam en e- mailadres. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MailChimp. Met MailChimp heeft Ruimte-OK een bewerkersovereenkomst afgesloten. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

 

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

 

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst (aanmelden cursus of evenement, bestellen van producten, of stellen van vragen via onze helpdesk of contactformulier). Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Dit is het geval wanneer u een abonnement op de helpdesk van Ruimte-OK heeft.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in uitzonderlijke gevallen na te kunnen gaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens

Onze rechtsgronden bij de verwerking van uw gegevens
Ruimte-OK verwerkt persoonsgegevens met het doel waarmee deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, informatie of een offerte toe te zenden, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens door Ruimte-OK, mits u hiermee heeft ingestemd, worden gebruikt om u te informeren over producten of diensten van Ruimte-OK die voor u interessant kunnen zijn in de vorm van een nieuwsbrief.

De rechtsgronden voor de gegevensverwerking zijn:

 • a) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Ruimte-OK en haar klanten

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor onze kernactiviteiten, namelijk het zijn van een kenniscentrum voor het primair en voortgezet onderwijs en het bieden van ondersteuning aan deze doelgroepen.

 • b) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Ruimte-OK

Er zijn een aantal wetten waar Ruimte-OK als opleidingsinstituut aan moet voldoen. Deze wetten kunnen ons verplichten om bepaalde gegevens van de cursisten te verzamelen en te verstrekken aan derde partijen (waaronder overheidsinstanties).

 • c) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ruimte-OK

Wij hebben wij er belang bij om onze klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening via onze nieuwsbrief en nieuwsflits.

 • d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken en eventueel doorgeven aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
Ruimte-OK maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Ruimte-OK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
Ruimte-OK maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens zijn versleuteld en worden anoniem verwerkt. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. De Google-Analytics Cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Voor meer informatie over cookies kunt u ons cookiestatement raadplegen.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Ruimte-OK is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Ruimte-OK vallen.

Uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking
U mag Ruimte-OK vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ruimte- OK verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website, het bellen met een van onze medewerkers of per post. Ter controle van uw identiteit kan Ruimte-OK vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs vermeld.

Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Bewaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via de e-mail. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@ruimte-ok.nl.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Tenslotte
Ruimte-OK behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal door Ruimte-OK op haar website worden gepubliceerd. U doet er om die reden verstandig aan om de website en deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Het huidige privacy statement is laatstelijk bijgewerkt in juni 2018.

Ruimte-OK
info@ruimte-ok.nl